เมนู

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

อบต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

9

จำนวนหมู่บ้าน

2,606

จำนวนครัวเรือน

6,800

จำนวนประชากร

ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

นายอำนวย พระลักษณ์

นายอำนวย พระลักษณ์

 081-7365117  info@huaiphai.go.th
นายจันทร์ ใจมุ่ง

นายจันทร์ ใจมุ่ง

  081-9412312 info@huaiphai.go.th
นายสุเมต ตัณฆ์เจริญรัตน์

นายสุเมต ตัณฆ์เจริญรัตน์

 089-8377341 info@huaiphai.go.th
นายปัญญา สนธิ์เศรษฐี

นายปัญญา สนธิ์เศรษฐี

  - info@huaiphai.go.th
Post Thumbnail

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Downloads)

Post Thumbnail

ลดปริมาณฝุ่นละอองและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Post Thumbnail

จดหมายข่าว ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

Post Thumbnail

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

Post Thumbnail

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินประจำปีงบประมาณ 2562

Post Thumbnail

เตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น

หนังสือราชการจาก สถ.จ.