เมนู

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

อบต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

9

จำนวนหมู่บ้าน

2,741

จำนวนครัวเรือน

6,849

จำนวนประชากร

ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

นายอำนวย พระลักษณ์

นายอำนวย พระลักษณ์

 081-7365117  info@huaiphai.go.th
นายจันทร์ ใจมุ่ง

นายจันทร์ ใจมุ่ง

  081-9412312 info@huaiphai.go.th
นายสุเมต ตัณฆ์เจริญรัตน์

นายสุเมต ตัณฆ์เจริญรัตน์

 089-8377341 info@huaiphai.go.th
นางภูษา พระแก้ว

นางภูษา พระแก้ว

  - info@huaiphai.go.th
Post Thumbnail

ประชาพันพันธ์รายซื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสาฉีดวัคซินโควิค-19 12 สิงหาคม 2564่

Post Thumbnail

ร่วมแบ่งปันหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

Post Thumbnail

Integrity And Transparency Assessment 2021 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ

Post Thumbnail

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

Post Thumbnail

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Downloads)

Post Thumbnail

ลดปริมาณฝุ่นละอองและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Post Thumbnail

จดหมายข่าว ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

Post Thumbnail

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

Post Thumbnail

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินประจำปีงบประมาณ 2562

Post Thumbnail

เตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น

หนังสือราชการจาก สถ.จ.