เมนู

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

อบต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

9

จำนวนหมู่บ้าน

2,741

จำนวนครัวเรือน

6,849

จำนวนประชากร

ภาพกิจกรรม

Post Thumbnail

กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ณ ตลาดวิถีธรรมชาติชุมชน ในวันศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น.

Post Thumbnail

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ Click

Post Thumbnail

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลห้วยไผ่2565 Click

Post Thumbnail

องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Click

Post Thumbnail

ประกาศ ภ.ด.ส.3 ปี 2565. Download

Post Thumbnail

ปิดที่ทำงานองค์การบริการส่วนตำบลห้วยไผ่

Post Thumbnail

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ระหว่าง 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น.
1.กำหนดให้มีการเลือกตั้ง
2.กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
3.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

Post Thumbnail

ประชาพันพันธ์รายซื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสาฉีดวัคซินโควิค-19 12 สิงหาคม 2564่

Post Thumbnail

ร่วมแบ่งปันหนังสือ จุลสาร วารสาร นิตยสาร สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

Post Thumbnail

Integrity And Transparency Assessment 2021 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ

Post Thumbnail

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

Post Thumbnail

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Downloads)

Post Thumbnail

ลดปริมาณฝุ่นละอองและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Post Thumbnail

จดหมายข่าว ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

Post Thumbnail

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

Post Thumbnail

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินประจำปีงบประมาณ 2562

Post Thumbnail

เตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น

หนังสือราชการจาก สถ.จ.