เมนู

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกดูไฟล์
2.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ คลิกดูไฟล์
3.มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก คลิกดูไฟล์