เมนู

ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี

ไปรษณีย์ 70000

โทร/โทรสำร 032-206533-4

e-mail : huayphai.88@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.huaiphai.go.th/