เมนู

แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน

คำร้องออนไลน์

คำร้องขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ คลิกเพื่อดู
สำนักงานปลัด

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบคำร้องขอใช้กำลังจากศูนย์อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)
แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอรับน้ำอุปโภค-บริโภค
แบบรับเรื่องร้องทุกข์
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บขนสิ่ง กำจัดปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการเก็บขนสิ่ง กำจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย
แบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
แบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
แบบคำขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองคลัง

คำขอตรวจค้นเอกสาร,ออกใบแทน
คำร้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซด์
หนังสือมอบอำนาจ
แบบ ทพ.
คำแนะนำจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
คำแนะนำจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
คำแนะนำจดทะเบียนตั้งใหม่
ตัวอย่าง การกรอกแบบ ภ.ป.1
แบบ ภ.ป.1

กองช่าง

แบบใบอนุญาตกรมธุกิจพลังงาน
แบบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือที่จอดรถ ที่กลับรถและการเข้าออกของรถเพื่อทางอื่น
แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.6)
แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารและเคลื่อนย้ายอาคาร