เมนู

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563

2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564

3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565