เมนู

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

2. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 2565