เมนู

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

3. เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

4. มาตรการการใช้ดุลยนินิจและการใช้อำนาจ

5. มาตรการการป้องกันการรับสินบน

6. มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวพบ หรือได้รับแจ้ง

7. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

8. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

9. มาตรการในการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหาร

10. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

11. มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวมในการป้องกันทุจริต

12. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

13. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง