เมนู

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี