เมนู

แผน/แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. แผนป้องกันการทุจริต

2. บทที่1-บทที่7 - แผน

3. ภาคผนวก ก (รายชื่อ)

4. ภาคผนวก ข(รายชื่อองค์กร)

5. ผนวก ค รายชื่อ

6. ภาคผนวก ค (รายชื่อองค์กร)

7. ภาคผนวก ง (รายชื่อ)

8. ภาคผนวก จ (บัญชีเครื่องมือฯ)

9. ภาคผนวก ฉ (ยานพาหนะ)

10. ภาคผนวก ช (พื้นที่รองรับการอพยพ)

11. ภาคผนวก ซ บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะลางฯ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน

5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน 2