เมนู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บย ๑๗๗๘ รบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น่ำดื่ม คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมระบบไฟรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บห ๒๐๒๗ คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ภาครับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดควบคุมการออกอากาศระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ CANON โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็ครถยนต์และเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน บธ ๑๕๔๑ ราชบุรี คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น่ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการป้ายรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก สายบ้านรากมะขาม บริเวณนานายทวิช องอาจ ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านหนองขาม บริเวณศาลารอรถ คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่บ้านที่ ๔ คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณซอย ๖ คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๗๒๔๕ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางจิรพร ถึงบ้านนายสมควร หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายไชยา ศิริบุญมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านหนองหลวง บริเวณวัดหนองหลวง ถึงบ้านนายทวิช บำรุงชน หมูที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น่ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างแอร์พร้อมตรวจเช็คน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรมยนต์พร้อมติดตั้ง ทะเบียน บห ๒๐๒๗ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พฤษาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้ายเกาะปู้ลอย บริเวณบ้านนางปราณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์
ประกาศราคาการจัดจ้างเหมาจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์