เมนู

พ.ร.บ / พ.ร.ก

พ.ร.บ

ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู็ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง กำหนดมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณท์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)2562 คลิกดูไฟล์
กฎกระทรวง 7 ฉบับ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิกดูไฟล์
พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2562 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2559 ฉบับที่1 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 (ฉบับที่3) คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่2) คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่1) คลิกดูไฟล์
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 คลิกดูไฟล์
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 คลิกดูไฟล์
พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 คลิกดูไฟล์
พรก.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
พรก.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
กฎกระทรวงทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น คลิกดูไฟล์
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 คลิกดูไฟล์
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 คลิกดูไฟล์
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คลิกดูไฟล์
พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 คลิกดูไฟล์
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2543 คลิกดูไฟล์
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 คลิกดูไฟล์
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 คลิกดูไฟล์
กฏกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528) คลิกดูไฟล์
กฏกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) คลิกดูไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 คลิกดูไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ 2 พ.ศ. 2548 คลิกดูไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คลิกดูไฟล์
พรบ.สาธารณสุข 2535 ถึง ฉ. 3 2560 คลิกดูไฟล์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ2547 (แก้ไขฉบับที่ 2 )2554 คลิกดูไฟล์
พรบ.สภาตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 คลิกดูไฟล์
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ2542 คลิกดูไฟล์
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายฯ.2542 คลิกดูไฟล์